خرما برحی

 برحی به معنای امر شدیدو شگفت‌‌آور است و برحی به باد گرم شدید می‌گویند. خرمای برحی هم در اوج گرمای شدید می‌پزد و هم طعمش به طرز شدیدی شگفت‌آور است

ﻣﯿﻮه ﺑﺮحی از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرک در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ارﻗﺎم ﻣﺰه ﮔﺲ دارد، ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺗﺎزهﺧﻮری ﺧﺮﻣﺎ، ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﻟﺬﯾﺬ اﺳﺖ.

خرمای برحی خوشمزه‌ترین خرماست و در خوزستان و بوشهر بسیار پرطرفدار است. خرمای برحی چندان درشت نیست و گرد است. بافت نرمی دارد و میزان آب آن اندکی از خرماهای نیمه‌خشک بیشتر است.

این خرما انرژی فراوانی دارد و میتواند خستگی و کسالت را از شما دور کند . این میوه برای افزایش استحکام استخوان ، کاهش و کنترل فشار خون ، بهبود عملکرد سیستم گوارش ، بهبود کیفیت پوست و مو و ناخن ، رفع خشونت ، تقویت عملکرد قلب و کاهش چربی مفید است . همچنین هسته این میوه خواص درمانی بسیاری دارد که از آن قهوه خرما می سازند .