افسردگی

یکی از مهمترین علل افسردگی ایرانیها تغذیه ناسالم بخصوص غذاهای حاوی نمک است
مصرف خرما و آناناس بادفع نمک از بدن افسردگی رادرمان میڪند